Sposoby amortyzacji środka trwałego w zależności od jego kwoty

wyrachowani.pl   •   Listopad 29, 2019

Środki trwałe w firmie

Środkiem trwałym są maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki, budowle, lokale, inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Mogą to być wszystkie ruchomości i nieruchomości, które są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Aby mogły się być uznane za środek trwały muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Po wprowadzeniu do takiej ewidencji można rozpocząć amortyzację środka trwałego, która jest kosztem uzyskania przychodów w firmie. Po zmianie przepisów środki trwałe można amortyzować według następujących metod:

  1. Amortyzacja jednorazowa.
  2. Amortyzacja na zasadach ogólnych: liniowa i progresywna.
  3. Amortyzacja według indywidualnych stawek.

Amortyzacja do kwoty 10.000 zł

Od 2018 roku podniesiony został próg amortyzacji z dotychczasowej kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł. Przed zmianą każdy składnik majątku zakupiony do firmy w kwocie netto powyżej 3.500 zł musiał być amortyzowany w czasie. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów środków trwałych do kwoty 10.000 zł mogą dokonać jednorazowej amortyzacji bądź wpisać do kosztów uzyskania przychodów bez ujmowania w ewidencji środków trwałych. Jest jeszcze trzecia możliwość, a mianowicie mogą taki środek trwały rozliczać na zasadach dotychczasowych, czyli stosując obowiązujące metody amortyzacji.

Amortyzacja do kwoty 100.000 zł

W ustawach o podatkach dochodowych została wprowadzona możliwość rozliczenia jednorazowej amortyzacji do wysokości 100.000 zł. W tym przypadku środek trwały musi spełniać określone warunki, a mianowicie:

  1. Musi to być fabrycznie nowy środek trwały.
  2. Musi być zakwalifikowany do grupy 3-6 i 8, a więc nie można tu ująć m.in. środków transportu.
  3. Wartość początkowa jednego środka trwałego musi wynosić co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość co najmniej 2 środków trwałych musi przekraczać 10.000 zł, a wartość jednostkowa każdego z nich musi przekraczać kwotę 3.500 zł.

Z tej amortyzacji nie będą mogły skorzystać wartości niematerialne i prawne.

Amortyzacja do kwoty 50.000 euro

Z tego rodzaju amortyzacji nie mogą jednak skorzystać wszyscy podatnicy. Obejmuje ona tzw. „małego podatnika” i przedsiębiorcę, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach tej amortyzacji nie można dokonać jednorazowego odpisu m.in. od samochodów osobowych.

Status „małego podatnika” mają firmy, które za poprzedni rok podatkowy osiągnęły przychody ze sprzedaży z kwotą podatku VAT w wysokości 1.200.000 euro co w przeliczeniu na 2019 rok daje kwotę 5.135.000 zł. Limit ten od 2020 roku ulegnie podwyższeniu do 2.000.000 euro co na przyszły rok da kwotę 8.747.000 zł.

„Mali podatnicy”, którzy za 2019 rok osiągną przychody mieszczące się w limicie 8.747.000 zł będą mogli skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50.000 euro (214.000 zł w 2019 roku; 219.000 zł w 2020 roku).

O czym jeszcze należy pamiętać przy tej amortyzacji? Otóż jest to amortyzacja, którą się zalicza do pomocy de minimis. Fakt ten powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego, który wydaje zaświadczenie o skorzystaniu z takiej pomocy.

By |2019-11-29T13:58:46+01:0029 listopada, 2019|Bez kategorii|