Usługi turystyczne w jaki sposób są opodatkowane?

wyrachowani.pl   •   Maj 22, 2019

Usługi turystyczne w jaki sposób są opodatkowane?

Usługi turystyczne w świetle ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane są w sposób szczególny, który został opisany w rozdziale 3 ustawy o podatku od towarów i usług w art. 119.1.:

„Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.”

ust.2:

„Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.”

Sformułowanie w treści przepisu „w szczególności” wskazuje na katalog otwarty, co daje możliwość zaliczania do kosztów również innych, niewymienionych usług.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy dla usług turystyki powstaje na zasadach ogólnych z art. 19a, a więc z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, a w sytuacji otrzymania zaliczki z chwilą jej otrzymania. Branża turystyczna ma wpisane w specyfikę działalności pobór zaliczek, a to z kolei rodzi problem z właściwym określeniem marży, faktyczna marża znana jest dopiero po zakończeniu usługi.

W tej sytuacji organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych prezentują stanowisko, z którego wynika, że na etapie otrzymania zaliczki podatnik powinien określić marżę prognozując przewidywane koszty. Natomiast po sfinalizowaniu usługi powinien skorygować dokonane wyliczenia w oparciu o faktycznie poniesione koszty.

Z kolei sądy administracyjne były odmiennego zdania, a mianowicie w ich ocenie obowiązek podatkowy powinien powstawać w momencie obliczenia marży po zakończeniu usługi.

Spór i powstałe wątpliwości wymusiły skierowanie zapytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez NSA postanowieniem z 16 lutego 2017r., sygn.. akt I FSK 831/15. W grudniu 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE zajął niekorzystne dla Polskiej Izby Turystyki stanowisko, że należy wyliczać marżę prognozowaną przy wpłacanych zaliczkach.

Stawka podatku VAT dla usług turystyki

Usługi turystyki powinny być opodatkowane stawką podstawową, czyli 23%. W sytuacji, gdy podatnik wykonuje część usług w ramach usługi turystycznej we własnym zakresie to co do zasady powinny być one objęte właściwą dla nich stawką podatku VAT. Zastosowanie stawki 0% dla części usług nabywanych poza terytorium Unii Europejskiej możliwe jest pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających poniesione koszty typu: faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, inne.

Podatek VAT naliczony

W tym obszarze z uwagi na specyfikę opodatkowania istnieje pewnego rodzaju podział na wydatki związane z prowadzeniem firmy i te, które służą świadczeniu usługi turystycznej.

Wydatki na utrzymanie biura, koszty najmu, obsługi biura, zakup środków trwałych, ogólne koszty mające związek z prowadzeniem firmy dają prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych wydatków. Tak samo taka możliwość dają wydatki na zabezpieczenie usług wykonywanych we własnym zakresie typu: naprawy autokarów, paliwo.

Podatek VAT naliczony od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty nie może zostać odliczony. Zabraniają tego wprost przepisy art. 119 ust.4 ustawy o VAT.

Faktura za usługi turystyczne

Faktury wystawiane są na zasadach ogólnych, obowiązkowo na rzecz innego podatnika, natomiast dla osoby prywatnej w sytuacji, gdy zażąda natomiast istnieje obowiązek zarejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Faktura VAT marża musi być oznaczona jako: „procedura marży dla biur podróży”. Jest to faktura uproszczona, a jakie elementy powinna zawierać ustawodawca zapisał w art. 106e ust.2 ustawy o VAT. Na wystawionej fakturze nie będzie informacji o podatku VAT należnym, który należy wyliczyć metodą „w stu” i odprowadzić do urzędu skarbowego.

Opodatkowanie na zasadzie marży jest przywilejem nie obowiązkiem, równie dobrze można dokonywać rozliczeń na zasadach ogólnych.

By |2019-05-22T13:59:40+02:0022 maja, 2019|Bez kategorii|