Zawieszenie działalności gospodarczej co i gdzie należy zgłosić?

wyrachowani.pl   •   Maj 15, 2019

Zawieszenie działalności gospodarczej

W działalności gospodarczej tak jak i w życiu zdarzają się różne sytuacje, które zmuszają nas do podejmowania różnych decyzji. Jedną z nich jest okresowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. W tych rozważaniach nie interesują nas przyczyny tylko działania jakie należy podjąć po powzięciu takiej decyzji. A więc po kolei.

Od 2019 roku zaczęła obowiązywać Konstytucja Biznesu, która nieco zliberalizowała przepisy również w obszarze zawieszenia działalności gospodarczej. Po zmianach działalność może zawiesić również podatnik, który zatrudnia pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, przed zmianą nie było to możliwe. Można zawiesić działalności na czas określony i nieokreślony, nie krótszy niż 30 dni.

Zgłoszenie do CEIDG

Pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać jest zgłoszenie takiej informacji na druku CEIDG-1. Zawiadomienia dokonujemy do urzędu gminy:

  • osobiście,
  • przez pełnomocnika,
  • listownie z notarialnie poświadczonym podpisem,
  • elektronicznie za pośrednictwem zaufanego profilu e-PUAP,
  • telefonicznie poprzez infolinię Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765l67 32). Wspólnie z konsultantem można wypełnić wniosek, po zakończonej rozmowie otrzymamy SMS z kodem, który jest numerem wniosku. Następnie należy udać się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy, podać numer wniosku, który po wydrukowaniu należy podpisać.

Urząd gminy, tak jakby z automatu zawiadamia ZUS przekazuje kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS sporządza stosowne dokumenty wyrejestrowujące:

  • przedsiębiorcy – jako płatnika składek – na formularzu ZUS ZWPA,
  • przedsiębiorcy – jako osoby ubezpieczonej z ubezpieczeń – na formularzu ZUS ZWUA oraz członków jego rodziny zgłoszonych wcześniej do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA,
  • osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej z ubezpieczeń – na formularzu ZUS ZWUA oraz członków jej rodziny zgłoszonych wcześniej do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

ZUS powinien poinformować podatnika pisemnie o sporządzonych dokumentach w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli płatnik składek zatrudnia pracowników musi dopełnić dodatkowych formalności.

Prowadzenie PKPIR w okresie zawieszenia

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, żaden przepis nie zwalnia nas z tego obowiązku. Podatnik ma prawo regulować należności i zobowiązania sprzed okresu zawieszenia. Ponadto często ponosi regularne, miesięczne wydatki typu: czynsz, opłaty za media, telefony. Wszystkie przychody i koszty z okresu zawieszenia podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym, które jest zobowiązany złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Jeżeli okres zawieszenia obejmuje koniec roku podatkowego podatnik jest zobowiązany sporządzić spis z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami, ująć go w PKPIR.

Środki trwałe nie używane w okresie zawieszenia nie mogą być amortyzowane, tym samym nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów. Jeżeli jakiś środek trwały jest wykorzystywany w tym okresie, typu budynek, centrala telefoniczna można go amortyzować.

Obowiązki podatników VAT

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej co do zasady nie ma obowiązku składania deklaracji VAT i JPK-VAT. Jeśli jednak podatnik ponosi stałe wydatki i chce je rozliczać na bieżąco może to zrobić w okresie zawieszenia, przepisy tego nie zabraniają.

Jednocześnie jeżeli tego nie zrobi, to po wznowieniu działalności gospodarczej w pierwszej składanej deklaracji VAT i JPK-VAT należy to wszystko ująć.

Należy pamiętać, że przy zawieszeniu trwającym dłużej niż 6 miesięcy naczelnik urzędu skarbowego dokona wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT. Po zakończeniu zawieszenia nastąpi automatyczny powrót do rejestru – bez składania wniosku.

Jeżeli w okresie zawieszenia podatnik będzie dokonywał importu usług, importu towarów spoza unii należy złożyć deklarację podatkową.

Wykonując czynności opodatkowane podatkiem VAT typu: najem, sprzedaż środka trwałego należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed zawieszeniem bądź przed dokonaniem tych czynności.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia nas z wielu obowiązków wobec fiskusa i nie tylko. Dlatego najlepiej w takich sytuacjach upewnić się we wszystkich instytucjach – urząd gminy, urząd skarbowy, ZUS czy dopełniliśmy wszystkim formalności. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z odpowiedzialności.

By |2019-05-23T08:21:23+02:0015 maja, 2019|Bez kategorii|