Ulga na złe długi

wyrachowani.pl   •   Kwiecień 23, 2019

Ulga na złe długi

W sytuacji, gdy nasz kontrahent/nabywca towarów bądź usług nie ureguluje w terminie należności wynikającej z faktury, zwyczajnie nie dokonana za nią zapłaty, mamy możliwość skorygowania podatku VAT należnego. To jest właśnie ulga na złe długi.

Do końca 2018 roku na uwierzytelnienie nieściągalności podatnik miał 150 dni od terminu płatności wynikającego z faktury. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca skrócił termin ze 150 do 90 dni. Po upływie tego terminu wierzyciele będą mogli obniżyć VAT należny, a dłużnicy będą zmuszeni  do skorygowania podatku VAT naliczonego.

Korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego można dokonać za okres, w którym upływa 90 dni od terminu zawartego w umowie bądź na fakturze. Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi musi spełnić kilka warunków, które zostały opisane w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawowe warunki stosowania ulgi na złe długi

Warunki jakie musi spełnić wierzyciel, aby móc skorzystać z ulgi na złe długi zostały zapisane w art. 89a ust.2 ustawy VAT:

  • Dostawa towaru lub świadczenie usługi musi być dokonane na rzecz podatnika VAT czynnego, o którym mowa w art. 15 ust.1. Ponadto nie może on być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • Na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji VAT zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą być czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami VAT.
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Należy również pamiętać, że dostawa towaru lub świadczenie usługi musi mieć miejsce na terytorium kraju i nie może podlegać odwrotnemu obciążeniu w VAT.

Jeżeli wierzyciel ma wątpliwości co do aktualnego statusu dłużnika na gruncie wymagań ustawowych może zwrócić się z zapytaniem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie i wydanie zaświadczenia w tej sprawie. Może również dokonać sprawdzenia we własnym zakresie na stronie Ministerstwa Finansów statusu podmiotu w VAT.

Sposób korekty podatku należnego

Korekty podatku należnego należy dokonać w części C deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w odpowiednim wierszu odpowiadającym stawce podatku VAT, do której ma zastosowanie ulga na złe długi.

W tym miejscu należy podkreślić, że należy dokonać zarówno korekty podatku VAT należnego, ale również podstawy opodatkowania. Jeżeli wierzyciel nie skorzysta z ulgi na złe długi w terminie, w którym upływa 90 dni, jak to wynika z ustawy, będzie mógł zrealizować to prawo po tym terminie, ale wówczas poprzez korektę deklaracji VAT za ten okres.

Wraz z deklaracją VAT wierzyciel składa również formularz VAT-ZD, na którym podaje kwoty korekty oraz dane dłużnika.

W sytuacji, gdy w danym okresie  nie było odnotowanej sprzedaży towarów lub usług i podatek należny nie wystąpił, wówczas kwoty korygowane należy poprzedzić znakiem minus, zarówno po stronie podstawy opodatkowania jak i podatku należnego.

Otrzymanie należności w całości lub w części

Gdy po skorygowaniu podatku VAT należnego przez wierzyciela dłużnik ureguluje całość bądź część należności należy zwiększyć podstawę opodatkowania i podatek VAT należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana w całości lub w części. W przypadku częściowej spłaty zadłużenia z otrzymanej kwoty należy wyliczyć podstawę  opodatkowania i podatek należny, aby właściwie ująć te kwoty w deklaracji VAT. Najprościej jest to wyliczyć metodą „w stu”, dzięki której obliczymy kwotę netto, a więc podstawę opodatkowania. W tej sytuacji nie ma już obowiązku składania formularza VAT-ZD.

Korygowanie VAT należnego po stronie wierzyciela jest fakultatywne, natomiast po stronie dłużnika VAT naliczony musi być obowiązkowo skorygowany w terminie 90 dni od upływu terminu płatności zobowiązania.

By |2019-04-23T21:56:55+02:0023 kwietnia, 2019|Bez kategorii|