Kasy fiskalne w pigułce

wyrachowani.pl   •   Kwiecień 12, 2019

Obowiązek ewidencyjny za pomocą kasy fiskalnej

Kasa fiskalna jest to urządzenie służące do ewidencji obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Do tej pory co roku, bądź góra raz na 2 lata były wydawane Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2519 z dnia 2018.12.31), które wyjątkowo zostało wydane na lata 2019-2021.

Graniczna kwota obrotu na rzecz konsumentów to 20.000 PLN za poprzedni rok podatkowy. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym obowiązek ten powstaje z dniem przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 PLN, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności. Obowiązek ten również dotyczy podatników, bez względu na wysokość osiąganego obrotu, jeżeli prowadzą działalność w zakresie wymienionym w § 4 w/w rozporządzenia.

Kasa fiskalna procedura zakupu i fiskalizacji urządzenia

 • Zgłoszenie o liczbie kas i miejsca ich używania.

Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego dokonane przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy.

 • Fiskalizacja kasy rejestrującej.

Niepowtarzalna czynność rozpoczynająca pracę modułu fiskalnego, zakończona pierwszym wydrukiem dobowym. Fiskalizacji dokonuje serwisant – upoważniony pracownik firmy, w której zakupiliśmy kasę.

 • Zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu fiskalizacji kasy

Zgłoszenia dokonuje się w celu otrzymania numeru ewidencyjnego w ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji.

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Numer ewidencyjny należy nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto podatnik powinien dokonać stosownych zapisów w książce kasy i można rozpocząć pracę na kasie fiskalnej.

 • Wykonywanie obowiązkowych przeglądów serwisowych.

Książka kasy fiskalnej powinna znajdować się w miejscu użytkowania kasy i udostępniana na życzenie organów podatkowych. Przeglądy serwisowe wykonywane są raz na rok bądź 2 lata i odnotowywane w książce serwisowe.

Praca na kasie fiskalnej

Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Nabywca towaru bądź usługi powinien otrzymać oryginał wydrukowanego dokumentu sprzedaży.

Podatnik jest zobowiązany do sporządzania i przechowywania raportów kasowych dobowych i miesięcznych. Dokumenty kasowe przechowuje się do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W przypadku awarii urządzenia podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencję na kasie rezerwowej, a jeżeli takiej nie posiada nie może prowadzić sprzedaży.

Reklamacje – zwroty towarów – błędy uprawniają do skorygowania wcześniej dokonanej sprzedaży na kasie fiskalnej. Wszystkie tego typu sytuacje powinny być odnotowane w specjalnie zaprowadzonej ewidencji, która powinna zawierać niezbędne elementy wymienione w rozporządzeniu.

Ulga przy zakupie kasy rejestrującej

Za zakup kasy fiskalnej można odliczyć 90% jej ceny zakupu (bez podatku VAT), ale nie więcej niż 700 PLN, pod warunkiem zgłoszenia kasy fiskalnej do urzędu skarbowego.

W przypadku podatników zwolnionych na podstawie art. 113 ust 1 lub 9 określono warunki umożliwiające zwrot  części kwoty na zakup kasy fiskalnej:

 • Wniosek o zwrot do naczelnika urzędu skarbowego,
 • Dowód zapłaty za kasę fiskalną,
 • Pierwszy raport fiskalny i dane podmiotu serwisującego,
 • Zgłoszenie miejsca instalacji kasy,
 • Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot na zakup kasy fiskalnej

Podatnik będzie zobowiązany do zwrotu kwoty na zakup kasy fiskalnej jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • Zaprzestanie jej używania,
 • Nie zgłosi przeglądu technicznego w terminie,
 • Zaprzestanie działalności gospodarczej,
 • Zostanie ogłoszona upadłość,
 • Nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa,
 • Podatnik nie spełni wszystkich warunków uprawniających do odliczenia.

Kasy fiskalne online

Projektowana jest zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, która zapowiada wprowadzeni kas fiskalnych online. Nowelizacja przepisów ma obowiązywać od 1 maja 2019 roku. Budzi to obawy i niepokój podatników, ale zmiana jest nieunikniona. Obowiązek stosowania kas fiskalnych online będzie wdrażany etapowo:

 • 1 stycznia 2020 r. – m.in. stacje benzynowe, mechanicy,
 • 1 lipca 2020 r. – m.in. gastronomia, hotele,
 • 1 stycznia 2021 r. – m.in. lekarze, prawnicy, fryzjerzy.
By |2019-04-12T13:32:18+02:0012 kwietnia, 2019|Bez kategorii|