Przegląd zmian w podatku dochodowym w 2019 roku

wyrachowani.pl   •   Grudzień 29, 2018

Rok 2019 jest niezwykle bogaty w ilość wprowadzonych, bądź będących w trakcie procedowania zmian przepisów podatkowych. Nie ma możliwości omówienia wszystkich nowości za jednym podejściem.

Przedstawię w telegraficznym skrócie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są istotne zarówno dla prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym wydaniu celowo nie podejmuję tematu rozliczeń samochodów osobowych w działalności gospodarczej, ponieważ chcę im poświęcić odrębny artykuł.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpi likwidacja niektórych obowiązków podatkowych dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie swoich przychodów właśnie w takiej formie. Poniżej omówię te najważniejsze, o których nie zaszkodzi wiedzieć.

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Dotychczas przy najmie prywatnym należało w odpowiednim terminie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej formy opodatkowania. Od 1 stycznia taki obowiązek zniknie, potwierdzeniem wyboru ryczałtu będzie dokonanie pierwszej wpłaty na ten podatek, a jeżeli sytuacja będzie miała miejsce w grudniu – złożenie rocznego zeznania PIT-28.

Zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów również w sytuacji, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu. W takich przypadkach wysokość przychodów będzie potwierdzana dowodami ich zapłaty, na przykład na rachunek bankowy wynajmującego.

Ryczałt pozostałe zmiany

Zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Podatnicy zatrudniający pracowników nie będą już obowiązani do prowadzenia kart przychodów, a opodatkowani w formie karty podatkowej nie będą musieli prowadzić ewidencji zatrudnienia.

Z dniem 1 stycznia zniknie obowiązek sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec roku podatkowego.

Obowiązek sporządzania remanentu będzie miał miejsce dopiero na okoliczność likwidacji działalności gospodarczej.

Ryczałtowcy będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, nad którą się pochylimy przy innej okazji.

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatnicy będą mogli składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali taki przychód, lub do końca roku, jeśli miało to miejsce w grudniu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zeznania roczne

Krajowa Administracja Skarbowa – KAS wprowadza od 2019 roku nową funkcjonalność polegającą na wypełnianiu zeznań rocznych przez organy skarbowe, które następnie będą publikowane na portalu podatkowym w wersji elektronicznej. Podatnicy będą mogli takie zeznania akceptować, modyfikować, odrzucać. W przypadku PIT-37 i PIT-38 brak decyzji będzie jednoznaczny z automatyczną akceptacją.

Skrócony zostanie termin na dokonanie zwrotu nadpłaty z zeznania złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z 3 miesięcy do 45 dni.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej, jak również na zasadach podatku liniowego. W ramach ulgi będzie można odzyskać 23% wydatków ustalonych wyłącznie na podstawie faktur wystawionych przez czynnych podatników VAT, nie więcej niż 53 000 PLN, w budynkach właścicieli i współwłaścicieli, w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poczyniono pierwszy wydatek.

Opodatkowanie dochodów z obrotu kryptowalutami

Waluty wirtualne (kryptowaluty) funkcjonują na rynku od kilku lat i jak do tej pory brak było przepisów, które regulowałyby transakcje kryptowalutowe. W świetle nowych przepisów będą one stanowiły przychody z kapitałów pieniężnych. Dochód z obrotu taką walutą będzie opodatkowany według stawki 19%. Podatek będzie rozliczany dopiero po zakończonym roku podatkowym.

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa będzie wynosiła 4% podstawy jej obliczenia i będzie ona przekazywana do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który powstanie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Daniną solidarnością będą obciążeni najbogatsi podatnicy, których roczne dochody przekroczą 1 000 000 PLN. Podatnicy będą sami zobligowani do obliczenia i zapłaty podatku w terminie do 30 kwietnia.

Dochody z niezrealizowanych zysków (EXIT TAX)

W dużym uproszczeniu nowa danina dotyczyć będzie sytuacji, w których dojdzie do przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu za granicę. Chodzi o przypadki utraty podatku od dochodów, które zostały wypracowane w okresie polskiej jurysdykcji podatkowej. Nowe uregulowania będą miały zastosowanie, gdy łączna wartość przenoszonych składników majątkowych przekroczy 4 000 000 PLN, a w pozostałych obszarach EXIT TAX nowe przepisy będą omawiały warunki progowe.

Wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci w kosztach firmy

Do tej pory wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, sytuacja ta zmieni się z 2019 rokiem. Dojdzie w końcu do osiągnięcia stanu normalności, o który zabiegali przedsiębiorcy przez wiele lat. Obejmie zarówno wynagrodzenia na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne

Obowiązki płatników

Z 2019 rokiem zmianie ulegną terminy przesyłania rocznych informacji PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40 i PIT-R do urzędu skarbowego z końca lutego na 31 stycznia. Termin przesyłania informacji do podatników nie ulega zmianie, pozostaje nim koniec lutego. Wprowadzono obowiązek przesyłania wszystkich informacji elektronicznie.

Terminy wybory formy opodatkowania

Do tej pory takim granicznym terminem na podjęcie decyzji o wyborze formy opodatkowania na dany rok podatkowy był 20 stycznia. Po zmianie podatnicy będą mogli podjąć taką decyzję do 20-tego dnia następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu, a więc przeważnie będzie to 20-ty luty. Taka sama zasada obowiązuje osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, poza  sytuacją osiągnięcia pierwszego przychodu w grudniu, wtedy decyzję należy podjąć do końca grudnia.

Dokonywanie zawiadomień

Dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej lub kwartalnej było dokonywane na podstawie zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego ze skutkiem na lata przyszłe, chyba że podatnik zrezygnował. Od 2019 roku taka informacja będzie zamieszczana w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym podatnicy stosowali kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych również będzie dokonywane w zeznaniu rocznym.

Ulga mieszkaniowa

Wydłużono z 2 do 3 lat okres wydatkowania środków ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego na własne cele mieszkaniowe. Przy przebudowie, remoncie lokalu będzie możliwość zaliczania wydatków jeszcze przed uzyskaniem prawa własności przez podatnika (nowe brzmienie art. 21 ust. 26 ustawy PIT), pod warunkiem nabycia tytułu własności przed upływem 3 lat.

To dopiero początek omawiania zmian, jakie nas czekają. To będzie na pewno bogaty rok, na początek w zmiany przepisów.

By |2018-12-30T19:11:15+01:0030 grudnia, 2018|Bez kategorii|