Transakcje wewnątrzwspólnotowe

wyrachowani.pl   •   Listopad 8, 2018

Wprzypadku transakcji unijnych ryzyko weryfikacji podmiotów gospodarczych w kontaktach handlowych jest coraz mniejsze. Funkcjonuje system VIES, który umożliwia weryfikację numeru VAT firmy zarejestrowanej w Unii Europejskiej.

Obrót z zagranicą każdorazowo niesie za sobą dodatkowe obowiązki fiskalne, których niedopełnienie może być kosztowne, dlatego warto wiedzieć, że:

Obowiązki rejestracyjne

Rozpoczynając handel na terenie Unii Europejskiej musimy pamiętać, jakie mamy obowiązki. Podatnik będzie posiadał status podatnika VAT-UE dokonując rejestracji bądź aktualizacji na formularzu VAT-R. Taka rejestracja obowiązkowo dotyczy:

  • czynnych podatników VAT, który dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć bądź dostaw towarów,
  • podatników, którzy nie mają obowiązku rejestracyjnego w VAT, ale dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć a ich wysokość w trakcie roku podatkowego przekroczy kwotę 50.000 zł.,
  • podmioty nabywające usługi, do których ma zastosowanie art. 28b ustawy VAT,
  • podmioty świadczące usługi, do których ma zastosowanie art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy VAT.

WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 

Czynny podatnik VAT

Obowiązek podatkowy przy WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy VAT).

Co do zasady przy WNT  mamy do czynienia z zasadą neutralności – VAT należny stanowi jednocześnie VAT naliczony.

Pewnego rodzaju zamieszanie wprowadziła zmiana brzmieniem art.86 ust. 10b pkt.2 ustawy VAT od 1 stycznia 2017 roku. Ustawodawca daje możliwość odliczenia podatku naliczonego przy WNT na zasadach ogólnych, a więc w uproszczeniu w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych.

Problem zaczyna się wówczas, jeżeli podatnik wykaże VAT należny po upływie 3 okresów rozliczeniowych, od miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy w VAT.

Z jaką sytuacją mamy wówczas do czynienia?

Podatnik będzie musiał się cofnąć do miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy i wykazać w deklaracji VAT należny, natomiast VAT naliczony będzie mógł rozliczyć w deklaracji bieżącej.

Co to oznacza w praktyce?

Podatnik będzie zmuszony uregulować VAT należny, często z odsetkami podatkowymi. Jest to niezwykle uciążliwe dla firm, komplikuje rozliczenia podatkowe.

Do powyższych regulacji zaczynają krytycznie odnosić się również sądy. WSA w Krakowie w wyroku sygn. akt I SA/KR 709/17, który dotyczył zaskarżonej interpretacji podatkowej, sąd krytycznie ocenił polskie regulacje przesunięcia w czasie terminu rozliczenia. Być może doczekamy się zmiany tego przepisu?

Podatnik zwolniony z VAT

W przypadku podatników, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, po przekroczeniu kwoty 50.000 zł. przy WNT będą zobligowani do rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych, składania informacji podsumowującej VAT-UE i składania deklaracji VAT-8, w której muszą wykazać podatek VAT i go zapłacić.

WDT – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT to nic innego jak sprzedaż towarów przez polskiego podatnika na rzecz innego podatnika w Unii Europejskiej. Co do zasady WDT opodatkowane jest stawką 0%, jednakże aby móc ją zastosować należy spełnić kilka warunków:

  • Nabywca i sprzedawca muszą być czynnymi podatnikami VAT zarejestrowanymi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, muszą posiadać numer NIP-UE,
  • Specyfikacja sztuk ładunku, może to być faktura,
  • Podatnika przed terminem do złożenia deklaracji VAT musi posiadać dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika-spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju,
  • Podatnik musi posiadać dokumenty świadczące o odbiorze towaru poza terytorium kraju,
  • W przypadku braku pełnej dokumentacji ważne są również inne dokumenty typu korespondencja handlowa, zamówienie, potwierdzenie zapłaty.

Oczywiście podatnik nie musi posiadać wszystkich wymienionych dokumentów, ale z tych co posiada musi jasno wynikać, że towar opuścił terytorium kraju i został dostarczony na terytorium państwa członkowskiego.

Jest to o tyle ważne, że w przypadku braku należytego udokumentowania, dostawa powinna zostać opodatkowana stawką VAT na terytorium kraju.

Wewnątrzwspólnotowy Import Usług

 

Wewnątrzwspólnotowy import usług staje się coraz bardziej powszechny. W dużym uproszczeniu import usług dla podatników VAT reguluje art. 28b, natomiast dla osób niebędących podatnikami art. 28c. Obie strony transakcji muszą być zarejestrowane, jako podatnicy unijni i posiadać numer NIP-UE. Za zakupioną usługę polski podatnik otrzymuje fakturę VAT i dokument ten obliguje polskiego przedsiębiorcę do naliczenia podatku VAT w wysokości 23%.

W przypadku czynnych podatników rozliczenie importu usług będzie neutralne podatkowo, ponieważ VAT należny będzie jednocześnie podatkiem naliczonym, rozliczony zostanie w deklaracji VAT- lub VAT-K.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT import usług będzie wymagał naliczenia 23% podatku VAT, złożenia deklaracji VAT-8 lub VAT-9 i dokonania zapłaty podatku do urzędu skarbowego.

           WNT i WDT wykazuje się w informacji podsumowującej składanej za okresy miesięczne VAT-UE, importu usług nie wykazuje się w informacji podsumowującej.

By |2018-11-08T12:00:19+01:008 listopada, 2018|Bez kategorii|