VAT podzielona płatność

wyrachowani.pl   •   Sierpień 28, 2018

Mechanizm podzielonej płatności w VAT -split payment zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Podatnicy mogą dokonywać płatności za faktury zakupowe w następujący sposób:

 • w kwocie netto sprzedaży (w całości lub w części) na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK,
 • w kwocie podatku VAT (w całości lub w części) na tzw. rachunek VAT.

Właścicielem rachunku VAT jest sprzedawca, ale dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku reguluje ustawa. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT jest dobrowolne. Split payment ma zastosowanie jedynie do relacji pomiędzy firmami, nie obejmuje relacji firma-osoba prywatna. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć dowolnych płatności i dowolnych kontrahentów. Przepisy nie narzucają konsekwentnego stosowania takiej procedury, można ją stosować w sposób wybiórczy. Należy również pamiętać, że ta metoda dotyczy płatności jedynie w walucie polskiej, w formacie przelewu, nie można dokonać płatności kartą płatniczą czy też gotówką.

Dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT jest bardzo ograniczone i to wynika wprost z ustawy.

        Obciążenie rachunku VAT

 • regulowanie płatności odpowiadającej kwocie VAT z faktur zakupowych na inny rachunek VAT,
 • zwrot kwoty VAT z faktur korygujących na rachunek VAT nabywcy,
 • zapłata podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego,
 • przekazanie środków na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazanie środków na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego i za jego zgodą (na wniosek podatnika, urząd ma 60 dni na rozpatrzenie),
 • realizacji tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatku VAT

        Uznanie rachunku VAT

 • zapłata VAT przy zastosowaniu podzielnej płatności,
 • przekazanie środków z innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,
 • zwrot VAT w przypadku faktur korygujących,
 • zwrot VAT przez urząd skarbowy.

W celu zachęcenia podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca wprowadza szereg zachęt, a wśród nich między innymi:

 • możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni,
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy oraz zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań ustawowych,
 • niestosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (art. 56 Ordynacji podatkowej) pod warunkiem, że podatnik zapłaci co najmniej 95% podatku naliczonego wynikającego z deklaracji VAT mechanizmem split payment,
 • odpowiedzialność solidarna – w przypadku zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT na rzecz innego podatnika, niż dostawca towaru lub usługi widniejący na fakturze, podatnik na rzecz którego dokonano płatności będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą towarów lub usługi za niezapłacony VAT przez dostawcę,
 • stosując split payment podatnik będzie mógł zmniejszyć kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z deklaracji o kwotę wyliczoną według wzoru:

  S=Z*r*n/360

  Z – kwota zobowiązania do zapłaty z deklaracji VAT,

  r – stopa referencyjna NBP na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

  n – liczba dni od dnia zapłaty podatku (bez tego dnia) do terminu płatności (włącznie z tym dniem),

  S – kwota zmniejszająca zobowiązanie do zapłaty.

Wprowadzenie powyższych regulacji ma na celu ograniczać wyłudzenia VAT, poprawiać bezpieczeństwo transakcji handlowych, a przede wszystkim utrudniać działalność nieuczciwych podatników i zwiększać ściągalność podatku VAT.

Ustawę zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług opublikowano w Dzienniku Ustaw ze stycznia 2018 r., pod poz. 62.

By |2018-08-28T09:49:06+02:0028 sierpnia, 2018|Bez kategorii|