ZUS w działalności gospodarczej

wyrachowani.pl   •   Lipiec 11, 2018

Rozpoczynając działalność gospodarczą musisz pamiętać o wielu obowiązkach do spełnienia. Jednym z nich jest zgłoszenie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Rejestracja

Zakładając firmę musimy ją zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Robimy to na druku CEIDG-1, który jest przesyłany również do ZUS. ZUS na tej podstawie sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA). Jednakże przedsiębiorca musi samodzielnie zgłosić się w ciągu 7 dni do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzu ZUS ZUA, bądź jedynie do ubezpieczeń zdrowotnych na formularzu ZUS ZZA.

Ulga na start

W związku z wejściem w życie tzw. Konstytucji Biznesu jednoosobowe firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły jeszcze dodatkowo skorzystać z tzw. ulgi na start w postaci 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek społecznych, co wydłuży okres preferencyjnego opłacania ZUS.

Jeśli korzystasz z ulgi na start musisz w ciągu 7 dni zarejestrować się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 05 40 i będziesz w tym okresie opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy pamiętać, że po okresie 6 miesięcy trzeba ponownie zgłosić się do „pełnych” ubezpieczeń. W tym celu należy najpierw się wyrejestrować na formularzu ZUS ZWU z kodem ubezpieczenia 05 40, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń w ramach „małego” ZUS-u z kodem 05 70.

ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy rozpoczynający przygodę z biznesem mogą skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez okres 2 lat. Na czym polega ten przywilej?

Ubezpieczenie społeczne

Otóż prze okres 2 lat przedsiębiorcy mogą wybrać opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne tzw. „mały ZUS”. Wysokość kwoty, od której nalicza się składki społeczne wynosi 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 roku jest to 2.100 zł., a podstawa do „małego ZUS” to 630 zł. Przy takiej kwocie składki na ubezpieczenie społeczne będą wynosiły 184,72 zł. bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bądź 200,15 zł. z dobrowolną składką chorobową.

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne płaci się w pełnej wysokości. W 2018 roku podstawę, od której nalicza się składkę zdrowotną stanowi kwotę 3.554,93 zł., a 9% z tej kwoty to 319,94 zł.

Opłacając ZUS na zasadach preferencyjnych nie płacimy składek na Fundusz Pracy.

Po upływie 24 miesięcy należy pamiętać o wyrejestrowaniu na formularzu ZUS ZWU z kodem 05 70 i zarejestrować do pełnego ZUS z kodem 05 10.

ZUS dla pozostałych przedsiębiorców

Firmy, które już funkcjonują od jakiegoś czasu opłacają ZUS na zasadach ogólnych.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składka emerytalna, rentowa i wypadkowa ma charakter obowiązkowy, jedynie składka na ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, które w 2018 roku wynosi 4.443 zł., a 60% tej kwoty 2.665,80 zł.

Stopy procentowe poszczególnych składek kształtują się następująco:

emerytalna 19,52%, rentowa 8%, chorobowa opcjonalna 2,45%, wypadkowa 1,8%, od 01.04.2018 r. 1,67% dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, Fundusz Pracy 2,45%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne na dany rok jest 75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. W 2017 roku wynagrodzenie to wynosiło 4.739,91 zł., a więc 75% to 3.554,93 zł., a 9% tej kwoty to 319,94 zł.

Terminy opłacania składek ZUS

 • do 5-tego danego miesiąca

  Jednostki i zakłady budżetowe, zakłady pomocnicze,

 • do 10-tego danego miesiąca

  Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

 • do 15-tego danego miesiąca

  Pozostali podatnicy.

  Należy pamiętać, że w przypadku opłacania składek ZUS za dokonanie wpłaty w terminie uważa się dopiero w momencie wpływu środków na konto ZUS, dlatego jeżeli wpłata zostanie wysłana ostatniego dnia terminu płatności, ale nie zostanie odnotowana jako wpływ na koncie ZUS nie będzie uznana jako terminowa. Może to rodzić określone konsekwencje w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które nieopłacone w terminie może zostać zablokowane. Każda sytuacja może być wyjaśniona i uregulowana pod warunkiem nieunikania kontaktu z ZUS.

By |2018-08-01T13:03:02+02:0011 lipca, 2018|Bez kategorii|