Prawa podatnika

wyrachowani.pl   •   Marzec 29, 2018

Prowadząc działalność gospodarczą musimy przestrzegać wielu obowiązków, ale pamiętajmy też o swoich prawach. Wszystko zostało zapisane w ustawach i rozporządzeniach, tylko jak to wszystko zrozumieć, poznać i zapamiętać? Oczywiście nie jest to możliwe, ale warto znać niektóre z nich, które mogą być dla nas bardzo pomocne.

Prawo do korekty deklaracji/zeznania

Podatnicy mają możliwość skorygowania popełnionych błędów, pomyłek w pierwotnie złożonych deklaracjach/zeznaniach, mają na to 5 lat. Prawo do złożenia korekty ulega zawieszeniu na okres trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale tylko w stosunku do zobowiązań objętych kontrolą lub postępowaniem. Oczywiście jeżeli złożymy prawnie skuteczną korektę musimy uregulować zobowiązanie z niej wynikające, bądź ubiegać się o zwrot nadpłaty. Nieodłącznym elementem zaległości podatkowej są odsetki za zwłokę, które naliczane są od terminów płatności do dnia zapłaty. Przy spełnieniu określonych ustawą warunków – złożenie korekty w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu pierwotnego i dokonanie zapłaty całości w ciągu 7 dni – kwota odsetek ulega obniżeniu do 50% podstawowej stawki odsetek.

Prawo do zwrotu nadpłaty

W świetle ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Do powstania nadpłaty może przyczynić się również płatnik, jeżeli pobierze podatek nienależnie lub w wysokości większej od należnej. W każdej z tych sytuacji możesz, a nawet powinieneś złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty do urzędu skarbowego. Musisz jednak pamiętać, że urząd ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet twoich zaległości podatkowych.

Nadpłata podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany w urzędzie skarbowym, można również ją otrzymać przekazem pocztowym, wówczas zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu, bądź można zażądać jej zwrotu w kasie urzędu.

Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Jeżeli podatnik znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź życiowej może zwrócić się do organu podatkowego w wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku, bądź rozłożenie go na raty. W szczególnych przypadkach podatnik może również wnioskować o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane są w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub interes strony. Często skorzystanie z tego typu pomocy pozwala firmie przetrwać trudny czas i uratować się od upadłości.

Prawo do żądania zaświadczenia

Na żądanie podatnika urząd ma obowiązek wydania zaświadczenia na potwierdzenie określonych faktów i stanu prawnego, w granicach żądania. Najbardziej popularne są zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, potwierdzające nasze dochody, w postępowaniach spadkowych, o wysokości zaległości podatkowych, ale zakres żądania może być różny.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Prawo do pisemnej interpretacji

Podatnik ma prawo zwrócić się w swojej indywidualnej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji. Z uwagi na zawiłości i niejasności przepisów prawa wiele osób korzysta z takiego uprawnienia. Koszt wydania takiej interpretacji to jest 40 zł., kwotę tę należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy w jednym wniosku występuje kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata należna jest od każdego z nich. W skierowanym zapytaniu należy szczegółowo opisać problem, z którym się zwracamy, jak również zaprezentować własne stanowisko w danej sprawie.

Od 1 marca 2017 roku wyspecjalizowanym organem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Interpretacja powinna być wydana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zapytania.

Prawo do terminowego załatwiania spraw przez urząd

W każdej budzącej nasze wątpliwości sprawie, bądź w sytuacji gdy zwrócimy się do urzędu z wnioskiem, zapytaniem organ podatkowy ma obowiązek udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwych terminach urząd ma obowiązek powiadomić o powyższym fakcie podatnika. Podatnikowi przysługuje prawo złożenia ponaglenia na opieszałość urzędu do organu wyższego stopnia lub Ministerstwa Finansów.

Prawo do przywrócenia terminów procesowych

W przypadku różnych zdarzeń losowych może okazać się, że nie zdążymy złożyć złożyć we właściwym terminie np. odwołania od decyzji, lub zażalenia na postanowienie, to istnieje możliwość przywrócenia terminu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • uprawdopodobnienie, że uchybienie terminowi nastąpiło bez winy podatnika, złożenie wniosku w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi,
  • jednocześnie z wniesionym wnioskiem należy dopełnić formalności, dla których określony był termin.

Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

Na każdym etapie postępowania podatkowego masz prawo do czynnego w nim uczestnictwa osobiście bądź przez pełnomocnika. Masz możliwość wglądu do akt postępowania w obecności pracownika tego organu, możesz sporządzać notatki, odpisy oraz kopie z wykorzystaniem własnych przenośnych urządzeń. Masz prawo żądać wydania kopii akt sprawy .

Przed wydaniem decyzji masz 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego, a po wydaniu decyzji masz 14 dni na złożenie od niej odwołania. O powyższych terminach musisz być informowany w kierowanych do ciebie postanowieniach, decyzjach.

Masz również prawo do wniesienia skargi na decyzję organu odwoławczego do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli złożysz odwołanie od decyzji w pierwszej instancji automatycznie taka decyzja staje się nie ostateczna i następuje wstrzymanie jej wykonania z mocy prawa, chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

W sytuacji złożenia skargi do sądu organ podatkowy pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie decyzji na twój wniosek, bądź z urzędu po dokonaniu wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

By |2018-08-01T13:04:36+02:0029 marca, 2018|Bez kategorii|