Obowiązki podatnika

wyrachowani.pl   •   Marzec 29, 2018

Poza prawami, podatnik ma też szereg obowiązków. Warto o tym pamiętać. Poniżej kilka z nich.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminy płatności wynikają z obowiązujących przepisów prawa i musimy się do nich stosować.  Obowiązkiem podatnika jest obliczenie podatku i jego zapłata, jak również złożenie stosownej deklaracji podatkowej, jeżeli tak stanowi ustawa. Zapłaty możesz dokonać korzystając z możliwości zapłaty gotówkowej i bezgotówkowej.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Obowiązek terminowego regulowania zobowiązań podatkowych

Niezapłacony w terminie płatności podatek staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. W sytuacji niezapłacenia podatku organ podatkowy przystępuje do przymusowego jego egzekwowania na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji, co generuje dodatkowe opłaty i koszty, podatnik może zostać narażony na zajęcie rachunku bankowego i blokadę środków obrotowych. Staraj się nie dopuszczać do takich sytuacji, które mogą negatywnie odbić się na kondycji twojej firmie.

Obowiązek terminowego składania deklaracji podatkowych

Ilość składanych deklaracji podatkowych w trakcie roku została znacznie ograniczona. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest to przede wszystkim deklaracja VAT, a po zakończonym roku podatkowym zeznanie roczne i deklaracje związane z obowiązkami podatnika jako płatnika podatku dochodowego. Niezłożenie deklaracji w terminie naraża podatnika na kary grzywny od 200 zł. do 4 000 zł. jeżeli jest ona wymierzana przez urząd, a jeżeli jej wymierzenia dokonana sąd może wzrosnąć nawet do 40 000 zł..

Jeżeli termin złożenia deklaracji podatkowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostanie on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Aby uniknąć przykrych konsekwencji z tytułu niezłożenia deklaracji w terminie możemy złożyć tzw. „czynny żal”.

Jeżeli fakt niezłożenia deklaracji podatkowej wyjdzie na etapie prowadzenia kontroli skarbowej traktowane jest to jako przestępstwo karnoskarbowe i wyciągane są o wiele poważniejsze konsekwencje.

Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej

Obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej występuje do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia rozpoczyna swój 5-letni bieg od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W pewnych sytuacjach bieg terminu przedawnienia może być zawieszony lub przerywany co automatycznie wydłuża czas okres przechowywania dokumentacji podatkowej. Dokumentami podatkowymi są: faktury, rachunki, księgi podatkowe, wszystkie  dokumenty stanowiące podstawę ujęcia w urządzeniach księgowych, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów.

Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

Organ podatkowy może wzywać podatnika do składania wyjaśnień, przedłożenia dokumentów, dokonania określonej czynności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub na piśmie, a także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek osobistego stawiennictwa obowiązuje tylko w granicach województwa, w którym zamieszkujesz lub przebywasz, chyba że charakter sprawy tego wymaga to również poza nim.

W sytuacji, gdy podatnik nie stawi się na wezwanie urzędu bez podania uzasadnionej przyczyny może zostać ukarany karą porządkową do 2800 zł..

W trakcie trwania kontroli podatkowej podatnik musi współpracować z organem podatkowym, udzielać wyjaśnień, dostarczać niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

Obowiązek regulowania opłaty skarbowej

Większość czynności urzędowych podlega obowiązkowi regulowania opłaty skarbowej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, jej stawek i wysokości uregulowany jest w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Dowód uregulowania opłaty skarbowej powinien zostać załączony do składanego wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty.

Obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT

Jeżeli nie chcemy od początku naszej działalności być czynnymi podatnikami VAT musimy się upewnić, czy charakter naszej działalności pozwala na zwolnienie przedmiotowe do momentu nieprzekroczenia progu 200 000 zł.. Należy jednak pamiętać, że istnieje katalog podatników, którzy już od pierwszej sprzedaży muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Dotyczy to podatników zajmujących się sprzedażą towarów wyszczególnionych w załączniku nr 12 do ustawy VAT.

Zwolnienia podmiotowe zostały wyszczególnione w art. 43 ustawy o VAT (m.in. porady psychologa, czy usługi opieki medycznej), w takich sytuacjach zostaje nam narzucony status podatnika bezwzględnie zwolnionego z VAT.

Należałoby się zastanowić czy bycie czynnym podatnikiem VAT to tylko obowiązek, czy niesie to ze sobą również korzyści? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego jaki jest charakter naszej działalności, jak również jakie mamy plany inwestycyjne – zakupy samochodów, maszyn, wyposażenia biura, od których możemy odliczyć VAT. Kooperacja z innymi czynnymi podatnikami VAT również przemawia za rejestracją w VAT.

Obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru w postaci JPK

Terminy wprowadzenia obowiązku elektronicznych rejestrów JPK uzależnione były od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. Od lipca 2016 roku obowiązkiem składania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) objęte zostały duże przedsiębiorstwa, od stycznia 2017 roku małe i średnie, a od stycznia 2018 roku pozostali czynni podatnicy VAT. Od tej daty każdy czynny podatnik VAT jest obowiązany prowadzić w postaci elektronicznej rejestry VAT zakupu i sprzedaży i wysyłać je w postaci JPK na bramkę Ministerstwa Finansów, a stamtąd do właściwych urzędów skarbowych. Poza tym od 1 lipca 2018 roku zostaje również wprowadzony obowiązek rejestracji w formacie JPK również podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Te rejestry będą wysyłane jedynie na wezwanie urzędu.

By |2018-08-01T13:04:13+02:0029 marca, 2018|Bez kategorii|