Obowiązki podatkowe przedsiębiorców

wyrachowani.pl   •   Marzec 29, 2018

Kiedy już założymy własną firmę musimy pamiętać, że mamy sporo obowiązków z nią związanych. Przepisy prawa podatkowego narzucają wiele zadań fiskalnych na osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą. Większość czynności niezależna jest od rozmiarów firmy dotyczy, zarówno mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. W tej publikacji postaramy się wskazać na pewne obowiązki osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

W zależności od wyboru formy opodatkowania musimy pamiętać w jakich terminach i w jakiej formie rozliczać uzyskane dochody z urzędem skarbowym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany zarówno na zasadach ogólnych według skali podatkowej jak również jako podatek liniowy wymusza na podatniku obowiązek cyklicznego wpłacania zaliczek do urzędu skarbowego w okresach miesięcznych bądź kwartalnych. Wysokość i sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochody nie jest zbytnio skomplikowany.

Należy pamiętać, że obwiązującym terminem uregulowania zaliczki na podatek dochodowy jest 20-ty dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którym może być miesiąc bądź kwartał. Za miesiąc grudzień lub IV kwartał rozliczenia dokonuje się w terminie do 20-tego stycznia, chyba że w tym terminie podatnik złoży zeznanie roczne i ureguluje zobowiązanie roczne nie ma obowiązku zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego.

Wyboru kwartalnego rozliczania podatku można dokonać do 20 lutego danego roku.

Od 2018 roku podatnicy nie mają obowiązku zapłaty zaliczki na podatek miesięcznej lub kwartalnej, gdy należny podatek od dochodu od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł.. Podatnicy nie mają takiego obowiązku co nie oznacza, że nie mogą regulować takich zaliczek.

Po zakończonym roku podatkowym należy pamiętać o złożeniu zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu, poniesionej starty na specjalnych formularzu PIT-36 bądź PIT-36L w zależności od formy opodatkowania. Ustawowym terminem do złożenia zeznania rocznego jest 30-ty kwietnia. W sytuacji, gdy z rozliczenia rocznego wychodzi nadpłata, wcześniejsze rozliczenie pozwoli na szybsze odzyskanie nadpłaconego podatku. W sytuacji, gdy mamy do zapłaty podatek z zeznania rocznego samo złożenie PIT-u nie obliguje nas do jego uregulowania przed ustawowym terminem.

Zryczałtowany Podatek Dochodowy

Zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy opłacane są co do zasady do 20-tego dnia miesiąca po zakończonym okresie rozliczeniowym, którym może być miesiąc lub kwartał. Podatnik może  rozliczać się kwartalnie, ale po spełnieniu warunku przychodu, który nie powinien przekroczyć w roku podatkowym poprzedzającym 25 000,00 euro (przychody z działalności osobistej lub spółki). Rozliczenie zaliczki za grudzień lub IV kwartał danego roku dokonuje się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28 tj. do 31 stycznia.

Wyboru kwartalnego rozliczania ryczałtu można dokonać do 20 stycznia.

Karta podatkowa

Miesięczny podatek opłacany w formie karty podatkowej ustalany jest corocznie przez naczelnika urzędu skarbowego, który przy wymiarze wysokości karty kieruje się rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, ilością zatrudnionych pracowników, liczbą mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. O ustalonej wysokości karty podatkowej podatnik jest informowany corocznie decyzją. Podatek wynikający z takiej decyzji jest regulowany w terminie do 7-go dnia miesiąca, za miesiąc grudzień do 28-go grudnia.

Do dnia 31 stycznia podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-16A, w której musi wykazać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej w danym roku podatkowym.

Wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej można dokonać do 20-tego stycznia na formularzu PIT-16, a gdy rozpoczyna działalność gospodarczą to przed jej rozpoczęciem.

Płatnik zaliczek na podatek dochodowy

W przypadku zatrudniania pracowników podatnik staje się pracodawcą i wchodzi dodatkowo w obowiązki płatnika. Płatnik ma obowiązek naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy podatnika. Zaliczkę wpłaca się do urzędu skarbowego do 20-tego dnia miesiąca.

Po zakończonym roku podatkowym do 31-go stycznia składa się deklarację rozliczeniową PIT-4R, w której wykazuje się kwotę pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. PIT-4R składa się zarówno za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak również inne umowy o charakterze cywilnoprawnym. PIT-4R płatnik składa zgodnie z miejscem zamieszkania płatnika, jeżeli jest on osobą fizyczną, bądź też zgodnie z miejscem siedziby jeżeli nie jest on osobą fizyczną.

Płatnik zobowiązany jest również do sporządzenia imiennych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 w terminie do 28 lutego, jeżeli dokona tego drogą elektroniczną, bądź do 31 stycznia, jeżeli dokona tego w formie dokumentu pisemnego, pod warunkiem że zatrudnia do 5-ciu pracowników. Jeden egzemplarz przekazuje się do urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika, a drugi egzemplarz przekazuje pracownikowi.

By |2018-08-01T13:05:01+02:0029 marca, 2018|Bez kategorii|